Świadectwo pracy

Ustanie stosunku pracy – bez względu na to, jaka była tego przyczyna – nakłada na pracodawcę obowiązek wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Jest to dokument zawierający informacje dotyczące stosunku pracy, na podstawie których przez kolejnego pracodawcę ustalane są uprawnienia przysługujące pracownikowi.

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Zasady funkcjonowania świadectwa pracy określają Kodeks pracy i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Dokument należy wydać pracownikowi możliwie jak najszybciej. Termin uzależniony jest od rodzaju umowy o pracę, jaką posiadał pracownik – chodzi w tym momencie przede wszystkim o terminowe umowy takie jak np. umowa na czas nieokreślony czy na okres próbny. Przy tego typu umowach zawieranych po sobie termin wydania świadectwa pracy wynosi 24 miesiące liczone od zawarcia pierwszej umowy.

Co się natomiast tyczy umów na czas nieokreślony, dokument wydawany jest w dniu ustania stosunku pracy. Świadectwo wydawane jest bezpośrednio pracownikowi lub osobie, którą upoważnił on na piśmie. W sytuacji, gdy wydanie świadectwa pracy pracownikowi bądź osobie przez niego upoważnionej w powyższym terminie nie jest możliwe, pracodawca przesyła je pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu.

Jakie informacje zamieścić w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy należy w głównej mierze zamieścić dane, na podstawie których ustalone zostaną uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy bądź uprawnienia z ubezpieczenia społecznego. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie w dokumencie informacji o:

–  urlopie wypoczynkowym,

– urlopie bezpłatnym,

– urlopie wychowawczym,

– okresach niezdolności do pracy,

– wykorzystaniu dwóch dni opieki nad dzieckiem,

– skróceniu okresu wypowiedzenia,

– odbytej czynnej służbie wojskowej lub jej formach zastępczych,

– pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,

– okresach nieskładkowych,

– prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia,

– należnościach ze stosunku pracy, które zostały uznane przez pracodawcę i niewypłacone pracownikowi z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych.

Ponadto wymagane jest zamieszczenie w dokumencie podstawowych danych pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, imiona rodziców), nazwy pracodawcy, okresu i wymiaru zatrudnienia, daty i miejsca wystawienia dokumentu, a także informacji o zajmowanych stanowiskach/pełnionych funkcjach i trybie ustania stosunku pracy.

Na żądanie pracownika zamieszcza się w świadectwie pracy informacje o:

– wysokości i składnikach wynagrodzenia,

– uzyskanych kwalifikacjach,

– prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub          przyznania mu odszkodowania.

Zobacz również:

Korekta świadectwa pracy

Niezwykle istotne jest, aby świadectwo pracy zostało wystawione poprawnie. W przypadku zamieszczenia w nim błędnych informacji konieczne jest dokonanie korekty. Pracownikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o sprostowane dokumentu – ma na to 7 dni od dnia otrzymania świadectwa. Skorygowany dokument musi być opatrzony faktyczną datą – czyli datą korekty, a nie wystawienia oryginału.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *