Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy?

Prawidłowo wypełnione świadectwo pracy jest dokumentem ważnym dla pracownika głównie z uwagi na możliwość korzystania z poszczególnych praw pracowniczych u kolejnego pracodawcy.

Pomimo, iż nie obowiązuje odgórnie narzucony, jednolity wzór świadectwa pracy, przepisy jasno stanowią, jakie informacje muszą się znaleźć w tym dokumencie. Jest on podzielony na ustępy, w których powinny znaleźć się odpowiednie dane.

Ustęp 1 – Dane ogólne.

W tej części dokumentu zamieszcza się takie dane pracownika, jak:

– imię i nazwisko – jeżeli pracownik ma dwa imiona, wpisuje się oba,

– data urodzenia,

– adres zamieszkania,

– imiona rodziców.

Oprócz tego w ustępie 1. zamieszcza się:

– nazwę zakładu pracy,

– daty zatrudnienia,

– wymiar czasu pracy – w przypadku zatrudniania pracownika w różnych wymiarach czasu pracy podaje się wszystkie wymiary wraz z okresami, kiedy była wykonywana praca w danym wymiarze,

– datę i miejsce wystawienia świadectwa pracy.

– informację o nazwie poprzedniego pracodawcy i okresie zatrudnienia u niego – informacja ta wymagana jest tylko w niektórych sytuacjach.

Ustęp 2 – Okres pracy tymczasowej.

W tym punkcie obowiązkiem pracodawcy jest wykazanie okresów pracy w agencji pracy tymczasowej. Jeżeli podmiot zobligowany do wystawienia dokumentu nie jest agencją pracy tymczasowej, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Ustęp 3 – Dane o zajmowanych stanowiskach, pełnionych funkcjach.

W tym punkcie pracodawca wskazuje, jaką pracę wykonywał pracownik – czyli na jakich stanowiskach był zatrudniony.

Ustęp 4 – Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy.

Sposób ustania stosunku pracy to kolejna ważna informacja, jaką trzeba zamieścić w świadectwie pracy (bez podawania przyczyn ustania stosunku pracy). Może to nastąpić wskutek:

– porozumienia stron,

– oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta,

– upływu czasu, na który umowa była zawarta.

Zobacz również:

Ustęp 5 –  Okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia uprawniający do odszkodowania.

Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy przyczyną ustania stosunku pracy było  ogłoszenie upadłości zakładu pracy lub jego likwidacja bądź też inne przyczyny niedotyczące pracowników.

Ustęp 6 – Okoliczności, od których uzależnione jest uzyskanie uprawnień u kolejnego pracodawcy.

Na podstawie informacji podanych w tym ustępie są ustalane uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy bądź uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.

– Ust. 4 pkt 1: informacja o urlopie wypoczynkowym wykorzystanym w roku, w którym ustał stosunek pracy,

– Ust. 4 pkt 2: informacja o urlopie bezpłatnym (wraz ze wskazaniem prawnej podstawy udzielenia tego urlopu) wykorzystanym przez pracownika w roku, w którym ustał stosunek pracy,

– Ust. 4 pkt 3: informacja o wykorzystanym przez pracownika okresie urlopu wychowawczego,

– Ust. 4 pkt 4: informacja o okresach niezdolności do pracy, za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego,

– Ust. 4 pkt 5: informacja dotyczące wykorzystania 2. dni opieki nad dzieckiem,

– Ust. 4 pkt 6: informacja o odbytej czynnej służbie wojskowej lub jej form zastępczych,

– Ust. 4 pkt 7: informacja o pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wraz z podaniem nazwy stanowiska,

–  Ust. 4 pkt 8: informacja o okresach składkowych i nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Ustęp 7 – Informacje dotyczące prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia.

Jeśli wynagrodzenie pracownicze zajęte jest przez komornika, w tym miejscu trzeba podać:

– dane komornika,

– numer sprawy egzekucyjnej,

– wysokość potrąconych kwot.

Ustęp 8 – Informacje uzupełniające: obligatoryjne i na wniosek.

– Ust. 6 pkt 1: informacja o należnościach ze stosunku pracy, które zostały uznane przez pracodawcę i niewypłacone pracownikowi z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

– Ust. 6 pkt 2: informacje zamieszczane na żądanie pracownika (o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania).

Na świadectwie pracy nie może też zabraknąć podpisu pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Od 7 września 2019 r. pracodawca nie jest zobligowany do wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy. W pouczeniu musi natomiast zostać zamieszczona informacja o przysługującym pracownikowi prawie do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania świadectwa, a także o opcji odwołania się do Sądu Pracy od decyzji pracodawcy, który odmówił sprostowania świadectwa pracy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *