Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy?

Prawidłowo wypełnione świadectwo pracy jest dokumentem ważnym dla pracownika głównie z uwagi na możliwość korzystania z poszczególnych praw pracowniczych u kolejnego pracodawcy.

Pomimo, iż nie obowiązuje odgórnie narzucony, jednolity wzór świadectwa pracy, przepisy jasno stanowią, jakie informacje muszą się znaleźć w tym dokumencie. Jest on podzielony na ustępy, w których powinny znaleźć się odpowiednie dane.

Ustęp 1 – Dane ogólne.

W tej części dokumentu zamieszcza się takie dane pracownika, jak:

– imię i nazwisko – jeżeli pracownik ma dwa imiona, wpisuje się oba,

– data urodzenia,

– adres zamieszkania,

– imiona rodziców.

Oprócz tego w ustępie 1. zamieszcza się:

– nazwę zakładu pracy,

– daty zatrudnienia,

– wymiar czasu pracy – w przypadku zatrudniania pracownika w różnych wymiarach czasu pracy podaje się wszystkie wymiary wraz z okresami, kiedy była wykonywana praca w danym wymiarze,

– datę i miejsce wystawienia świadectwa pracy.

– informację o nazwie poprzedniego pracodawcy i okresie zatrudnienia u niego – informacja ta wymagana jest tylko w niektórych sytuacjach.

Ustęp 2 – Okres pracy tymczasowej.

W tym punkcie obowiązkiem pracodawcy jest wykazanie okresów pracy w agencji pracy tymczasowej. Jeżeli podmiot zobligowany do wystawienia dokumentu nie jest agencją pracy tymczasowej, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Ustęp 3 – Dane o zajmowanych stanowiskach, pełnionych funkcjach.

W tym punkcie pracodawca wskazuje, jaką pracę wykonywał pracownik – czyli na jakich stanowiskach był zatrudniony.

Ustęp 4 – Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy.

Sposób ustania stosunku pracy to kolejna ważna informacja, jaką trzeba zamieścić w świadectwie pracy (bez podawania przyczyn ustania stosunku pracy). Może to nastąpić wskutek:

– porozumienia stron,

– oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta,

– upływu czasu, na który umowa była zawarta.

Zobacz również:

Ustęp 5 –  Okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia uprawniający do odszkodowania.

Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy przyczyną ustania stosunku pracy było  ogłoszenie upadłości zakładu pracy lub jego likwidacja bądź też inne przyczyny niedotyczące pracowników.

Ustęp 6 – Okoliczności, od których uzależnione jest uzyskanie uprawnień u kolejnego pracodawcy.

Na podstawie informacji podanych w tym ustępie są ustalane uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy bądź uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.

– Ust. 4 pkt 1: informacja o urlopie wypoczynkowym wykorzystanym w roku, w którym ustał stosunek pracy,

– Ust. 4 pkt 2: informacja o urlopie bezpłatnym (wraz ze wskazaniem prawnej podstawy udzielenia tego urlopu) wykorzystanym przez pracownika w roku, w którym ustał stosunek pracy,

– Ust. 4 pkt 3: informacja o wykorzystanym przez pracownika okresie urlopu wychowawczego,

– Ust. 4 pkt 4: informacja o okresach niezdolności do pracy, za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego,

– Ust. 4 pkt 5: informacja dotyczące wykorzystania 2. dni opieki nad dzieckiem,

– Ust. 4 pkt 6: informacja o odbytej czynnej służbie wojskowej lub jej form zastępczych,

– Ust. 4 pkt 7: informacja o pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wraz z podaniem nazwy stanowiska,

–  Ust. 4 pkt 8: informacja o okresach składkowych i nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Ustęp 7 – Informacje dotyczące prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia.

Jeśli wynagrodzenie pracownicze zajęte jest przez komornika, w tym miejscu trzeba podać:

– dane komornika,

– numer sprawy egzekucyjnej,

– wysokość potrąconych kwot.

Ustęp 8 – Informacje uzupełniające: obligatoryjne i na wniosek.

– Ust. 6 pkt 1: informacja o należnościach ze stosunku pracy, które zostały uznane przez pracodawcę i niewypłacone pracownikowi z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

– Ust. 6 pkt 2: informacje zamieszczane na żądanie pracownika (o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania).

Na świadectwie pracy nie może też zabraknąć podpisu pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Od 7 września 2019 r. pracodawca nie jest zobligowany do wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy. W pouczeniu musi natomiast zostać zamieszczona informacja o przysługującym pracownikowi prawie do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania świadectwa, a także o opcji odwołania się do Sądu Pracy od decyzji pracodawcy, który odmówił sprostowania świadectwa pracy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *