Świadectwo pracy przy umowie zlecenia

Na umowę zlecenia pracuje bardzo wiele osób w Polsce. Przy okazji omawiania zagadnień związanych z tą formą zatrudnienia pojawia się m.in. pytanie o świadectwo pracy.

Umowa zlecenia – czym jest?

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna regulowana kodeksem cywilnym. Zobowiązuje ona zleceniobiorcę do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu zleceniodawcy. Jej stronami mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Z przepisów obowiązujących w Polsce jasno wynika, że osoba pracująca na umowę zlecenia – czyli zleceniobiorca – nie jest pracownikiem. Mianem tym określa się wyłącznie osobę wykonującą pracę w ramach stosunku pracy. Oznacza to dokładnie tyle, że w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych przepisy kodeksu pracy nie znajdują zastosowania.

Umowa zlecenia a świadectwo pracy

W związku z powyższym po wygaśnięciu umowy zlecenia zleceniobiorca nie otrzymuje świadectwa pracy – wystawienie takiego dokumentu jest bowiem obowiązkiem pracodawców odnoszącym się jedynie do pracowników. Warto jednak nadmienić, iż po wygaśnięciu umowy zlecenia zleceniobiorcy przysługuje prawo do zwrócenia się do zleceniodawcy z prośbą o wystawienie zaświadczenia o okresie wykonywania zlecenia. Powinno ono zawierać informacje o:

– wysokości wynagrodzenia,

– składkach na ubezpieczenie społeczne,

– podatku dochodowym.

Zobacz również:

Zaświadczenie o okresie wykonywania zlecenia – do czego jest potrzebne?

Zaświadczenie o okresie wykonywania zlecenia przydaje się w szczególności osobom rejestrującym się w urzędzie pracy – zwłaszcza, jeśli przysługuje im prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Będzie on przysługiwał, gdy osoba pracująca na umowę zlecenia:

– w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień w rejestracji w PUP podlegała pod ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie  przez łączny okres co najmniej 365 dni,

– z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponadto warto pamiętać, iż informacje o opłaconych składek społecznych przydają się przy określaniu wysokości ewentualnych przysługujących świadczeń.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *