Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski należy do grona urlopów związanych z rodzicielstwem. Przysługuje pracownikom, którzy w trakcie trwania stosunku pracy zostali ojcami. Do wykorzystania mają 2 tygodnie, przy czym liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie nie ma znaczenia.

14 dni kalendarzowych – tyle właśnie przysługuje pracownikowi z tytułu urlopu ojcowskiego. Może go wykorzystać w całości lub w dwóch równych częściach (każda po 7 dni) nie później niż do:

– ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia,

– upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny.

Kiedy złożyć wniosek?

Urlop ojcowski nie jest zależny od urlopu macierzyńskiego. Pracodawca udziela go na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosku złożonego w terminie pracodawca nie ma prawa odrzucić – grozi mu za to grzywna.

Wniosek o ojcowski – jakie dane?

We wniosku o urlop ojcowski  muszą znaleźć się poniższe dane:

– imię i nazwisko pracownika wnioskującego o urlop,

– imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka,

– wymiar urlopu,

– czas trwania urlopu (data początkowa i końcowa),

– dane pracodawcy,

– miejscowość i data założenia wniosku.

Wniosek o urlop ojcowski to zazwyczaj jedyny dokument, który dla ZUS-u stanowi podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Warto we wniosku zamieścić adnotację, iż świadczenie te nie jest pobierane z innego tytułu – wówczas nie będzie konieczności składania odrębnie takiego oświadczenia do ZUS-u.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *