Obowiązki darczyńcy

Umowa darowizny powoduje powstanie nie tylko skutków podatkowych, lecz także i obowiązków – zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego. O czym zatem musi pamiętać darczyńca w związku z przekazaniem darowizny?

Przekazanie darowizny w określonym terminie

W umowie darowizny – bez względu na to, co jest jej przedmiotem – określony zostaje termin przekazania darowizny. Nie zawsze pokrywa się on z datą zawarcia umowy, co jest jednak bez znaczenia, ponieważ obdarowany musi wywiązać się z postanowień w tym zakresie. A co, jeśli nie dotrzyma terminu? Obdarowany ma wówczas prawo domagać się odsetek za opóźnienie, przy czym warunkiem jest wytoczenie powództwa. Z kolei darczyńca może zobligować obdarowanego do oznaczonego działania bądź zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem – nie godzi to w bezpłatny charakter darowizny.

Jak zrealizować umowę darowizny?

Realizacja umowy darowizny to podstawowy obowiązek darczyńcy. O przekazaniu darowizny w odpowiednim terminie mowa była już powyżej. Do tego dochodzą jeszcze inne obowiązki wiążące się z odpowiedzialnością za szkody:

– wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania darowizny, jeżeli szkoda ta została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – w takiej sytuacji darczyńca musi szkodę naprawić,

– w sytuacji, gdy darowana rzecz ma wady, a darczyńca wiedział o nich i nie poinformował o obdarowanego – i wtedy darczyńca naprawia szkodę, aczkolwiek zasada ta nie ma zastosowania do wad, które są na tyle widoczne, że obdarowany bez trudu je dostrzeże.

Tu pojawia się istotna uwaga: to obdarowany musi udowodnić winę darczyńcy, jeśli ten celowo wyrządził szkodę, dopuścił się rażącego niedbalstwa lub świadomie zataił informacje o wadach przedmiotu darowizny.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *