Darowizna w PIT i CIT

Z przekazaniem i otrzymaniem darowizny wiążą się różne kwestie, które często wzbudzają rozmaite wątpliwości. Niejednokrotnie przy tej okazji pojawiają się zagadnienia związane z PIT i CIT. Co warto mieć tutaj na uwadze?

Na początek warto przypomnieć o tym, iż:

– PIT to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne oraz nazwa druków, na których podatnicy rozliczają się z podatków osobistych,

– CIT to podatek dochodowy od osób prawnych.

Darowizna w PIT

Podatnicy składający PIT mają prawo do odliczenia (niezależnie od siebie) 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz 6 proc. dochodu na rzecz organizacji, ale jedynie takiej, która realizuje cele pożytku publicznego. Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu wykazuje się w załączniku PIT/O. Są jednak sytuacje, kiedy powyższe limity nie mają zastosowania, tak dzieje się m.in. przy darowiznach przekazywanych na cele charytatywno-opiekuńcze, ale pod pewnymi warunkami – np. darowiznę kościelną trzeba przekazać osobie prawnej, która ma wynikające z tego obowiązki.

O darowiznach w PIT mówi się też w kontekście umów zawartych pomiędzy członkami rodziny. Co do zasady taka darowizna musi zostać wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby należące do 0 grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), lecz pod następującymi warunkami:

– darowizna jest udokumentowana,

– obdarowany zgłosił darowiznę do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (o ile nie sporządzono darowizny w formie aktu notarialnego, ponieważ wtedy zgłoszenia dokonuje notariusz bądź gdy wartość wszystkich darowizn, które obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat, nie przekroczyła kwoty 9 637 zł).

Darowizna w CIT

Obdarowany składający CIT musi m.in. wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu  przeznaczenia (sfera działalności pożytku publicznego, cele związane z kultem religijnym). Ma ponadto obowiązek wyszczególnić darowizny, które pochodzą od osób prawnych – trzeba podać nazwę i adres darczyńcy, o ile jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tys. zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 tys. zł.

Strona przekazująca darowiznę wykazuje w CIT kwotę przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia, a ponadto zamieszcza w rozliczeniu dane, które pozwalają zidentyfikować obdarowanego (nazwa, adres, NIP etc.). Podobnie jak w przypadku darowizn w PIT, tak i tutaj darowizna musi być udokumentowana.

Uwaga: przy odliczaniu od dochodu kwoty przekazanej na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego obowiązuje limit 10 proc. dochodu.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *